ЗА НАС

АДВАНС-2002 ЕООД е базирана във София и Хасково, Република България и е регистрирана през 2002 г. във фирмено отделение на ХОС – гр.Хасково. АДВАНС-2002 ЕООД е създадена с тясна специализация в областта на изграждането на нови жилищни, промишлени, бизнес сгради и инфраструктурно строителство.

Предметът на дейността й се заключва в проучване, проектиране, строително-монтажни и ремонтни работи в областта на промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство.

В досегашната си дейност фирмата е изпълнявала и продължава да изпълнява обекти от нулев цикъл до цялостното им завършване, включително вътрешно обзавеждане, художествено-монументално и оформление на външната околосградна среда, като за целта работи и със специализирани фирми, които се явяват нейни подизпълнители на обектите. Опитът от такава съвместна работа показва, че се достигат много високи и качествени резултати и се осигурява максимален комфорт на клиента. Избягват се каквито и да било реконструкции при монтажа на вътрешния интериор, което води до достигане на високо качество и снижаване на разходите по окончателното завършване на обекта.

АДВАНС-2002 ЕООД разполага с необходимия квалифициран персонал, включително дипломирани инженери по различни строителни специалности. Някой от нашите строители имат над 30 годишен опит в строителството.

В практиката на фирмата е прието при недостиг от квалифицирани строителни кадри, както и при необходимост на ниско квалифицирани строителни работници, същите да се наемат на временен договор от района в който се намира съответния обект.

АДВАНС-2002 ЕООД смята безопасността на работниците за приоритет. Тази дейност е подсилена от създадената длъжност Началник по охрана на труда и безопасност на работното място. В допълнение няколко от нашите старши служители посещават курс по безопасност на труда, хигиена на труда и противопожарна безопасност.

При изпълнение на строителството задължително се спазват всички изисквания по ППО ( Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба N3 за инструктажа на работниците – Държавен вестник бр. 91/98г..; наредба N11 за лични и колективни предпазни средства, и всички нормативни документи, отнасящи се до ЗБУТ ).

АДВАНС-2002 ЕООД разполага със собствена строителна механизация, включваща всичко необходимо за изпълнението на строителните обекти, а при необходимост се наема и допълнителна механизация по предварително съгласуван график за необходимата специализирана строително-монтажна техника от съответните държавни и частни фирми разполагащи с такава. Фирмата е член на камарата на строителите в България и е вписана в централния професионален регистър.

От създаването до сега АДВАНС-2002 ЕООД си изгради репутация на коректен и конкурентоспособен партньор и се придържа към най-високите стандарти в жилищното и промишлено строителството. Нашите клиенти избират нас, защото знаят, че АДВАНС-2002 ЕООД ще предостави завършен продукт при много високо качество на прилична цена.

В периода от регистрация на фирмата до момента, същата е изпълнила редица малки, средни и големи по мащаб обекти. АДВАНС-2002 ЕООД има техническите и финансови възможности за изпълнение на сгради и съоръжения от обществено значение.

В дейността си до сега АДВАНС-2002 ЕООД е имала многобройни клиенти и партньори.

Основни характеристики на АДВАНС-2002 ЕООД:

- Средна по мащаби.

- Гъвкава в своя мениджмънт.

- Имаща желание и възможности за още по-висока професионална реализация в областта на строителството.


 


   Advans 2002 Ltd. © 2013 Copyright. Designed by StarBild.