Изпълнение на мерки за ЕЕ на жил.сграда в кв.Дружба, гр.София