ДГ 119 район Възраждане

   Обект:Изграждане на строеж: Разширение на ДГ № 119 с изграждане на ново тяло и обновяване на старата сграда” – УПИ VІ за детска градина и трафопост, кв. 218, м. „Западно направление”, ул. „Брегалница” 26-30, Район „Възраждане“, гр.София

Описание на проекта: 

   Разширение на ДГ № 119 с изграждане на ново тяло и обновяване на старата сграда” – УПИ VІ за детска градина и трафопост, кв. 218, м. „Западно направление”, ул. „Брегалница” №26-30, Район „Възраждане“, гр.София.

  Съгласно одобрена проектна документация за обекта във фаза „Технически проект“ се предвижда изграждане на нова сграда – разширение на ДГ 119 – триетажна сграда със скатен покрив, изграждане на топла връзка със съществуващата стара сграда на детската градина, както и СМР във връзка с подобряване на експлоатационните условия в старата сграда.

Площ на УПИ VI – за детска градина и ТП:                                                         2379 кв.м

Плътност на застрояване:                                                                                       30% = 30%

Застроена площ УПИ VI – за детска градина и трафопост                               714.00 кв.м                                       

Разгъната застроена площ                                                                                      1425.00кв.м

Кинт.:                                                                                                                       0.6 = 0.6

Процент озеленяване:                                                                                   50% = 50%

   Съществуващата детска градина е ситуирана централно в имота. Новият корпус – триетажна постройка е ситуиран в съответствие с определеното във визата за проектиране строително петно северно от съществуващата детска градина, като се предвижда топла връзка между двете сгради. От източната страна на новият корпус са предвидени нови детски площадки за игра – за градински групи и за яслена група.

Сградата предвидена за две градински групи, една яслена, физкултурен салон и административна част е на уличната регулационната линия от запад, отдръпната в най -близката си точка на 3,00 м от страничната регулационна линия на север и 8.90м в най-близката си част към дъното на парцела от изток.

   Всяка  градински и яслена група разполага със занималня – спалня, гардероб, тоалетна, разливна и самостоятелна тераса. На третия етаж е разположен административен блок, а на първия физкултурно-музикален салон, с прилежащ към него склад за уреди и санитарен възел. В предвидените разливни помещения към всяка група ще се осъществява приемането, разливането на храната и измиване на съдовете. Предвидена е и тоалетна за деца в неравностойно положение до физкултурно-музикалния салон. Кухненски и перален блок ще се използват в съществуващите помещения в основната детска градина. За всички помещения е осигурено естествено осветление, съгласно нормативните изисквания.