Изграждане на мултифункционална спортна зала гр.Перущица

„ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА ГР. ПЕРУЩИЦА, финансирана по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони” –  4 475 м²

Изграждане на мултифункционална СПОРТНА ЗАЛА – изпълнение на СМР по следните части: Архитектура – включваща изпълнение поставяне на топлоизолация на покрив и стени, поставяне на хидроизолация, монтаж на термопанели, поставяне на дограма полагане на мазилки, замазки, боядисване с латекс, др. бояджийски работи, сухо строителство. Изпълнение по др. части:  Конструкции – монтаж на стоманена конструкция – 100 890,10 кг., Електро, СОС, Озвучителна с-ма, Видеонаблюдение, Пожароизвестителна с-ма, ОВК, ВиК, изграждане на Вертикална планировка и Озеленяване;