Изпълнение на СМР пречиствателна станция Панчарево

Обект:Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията, ремонт  покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ „Панчарево

 

Предмет на обекта е Възстановяване носимоспособността и устойчивостта на конструкцията, ремонт покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ“Панчарево“. Предметът включва извършване на ремонтни дейности по стоманобетонната конструкция, реконструкция на покрива и полагане на топлоизолация по фасадните стени на източния филтърен корпус(ІІ-ри етап) на Пречиствателна станция за питейна вода „Панчарево” – град София, в едно с произтичащите от това довършителни работи вътре в сградата.