Изпълнение на Енергийна ефективност гр.Пловдив бул.Македония 7-9

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Мерки за енергийна ефективност на МЖС с адрес:

гр. Пловдив, ул. “Македония” № 7 и 9

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Пловдив

Описание на проекта

Жилищната сграда се състои от 2 входа от 7 жилищни етажа и полувкопан сутерен. От входната площадка е достъпът до входното преддверие, където е разположен асансьор и помещение за отпадъци и стълбищна клетка, която излиза на открити коридори от север, от които се влиза в апартаментите.      Конструкцията на сградата е монолитна, като само парапетите по откритите коридори са от монтажни панели. Отоплението във всички апартаменти е локално. Има налична абонатна станция, която не е в употреба. По фасадата има монтирани външни климатични тела. По фасадите  в процеса на експлоатация частично са извършвани ремонтни дейности с топлоизолиране и нанасяне на мазилка. Дограмата при въвеждането на сградата в експлоатация е  била дървена.  Част от апартаментите са с подменена с бяла или с дървесен фладер PVC/AL дограма със стъклопакет. В сутерена са разположени   складови помещения, както и общи помещения – абонатна,  противорадиационни укрития и свързващи коридори между тях. Под стълбищната площадка на входа има общо помещение, което е с достъп отвън чрез няколко стъпала и с прозорци. Предвидени са отвори за вентилация и осветление на мазетата в зоната на цокъла на сградата.

Голямата част от апартаментите са преустроени като най-общо те са: 

Преустройства свързани със запазване на функционалното предназначение на балконите – най-често се наблюдава частично или цялостно остъкляване на балконите.

Преустройства свързани с приобщаване на площта на балкона към площта на дневната. В крайните апартаменти се включва част от коридора в апартамента.

Преустройства свързани с приобщаването на балконите към площта на дневната и обособяването на дневна с кухненски бокс и барплот в зоната на перваза.

Оригиналната дограма е дървена и на част от помещенията е запазена. Сменената дограма от собствениците на сградата с PVC дограма или алуминиева. 

В зоната на балконите остъкляването е разнородно включително и с метална дограма – единично стъкло.

Покривите са плоски с наклон, стреха и външно отводняване с улуци и водосточни тръби. Разработен е двоен – вентилируем покрив, с люкове за достъп в подпокривното пространство. На последното ниво има  отвор с люк в плочата над стълбищната клетка за достъп до покривната плоча.

Фасадното покритие на сградата е от „пръскана” варо-циментова мазилка, състоянието и е относително добро. Цокълът е с бучарда. Панелните връзки на парапетните панели от север са ръждясали и в лошо състояние.

Инвестиционния проект включва следното:

Подмяна на покривната изолация и всички елементи на системата за отводняване на покрива и ламаринената шапка по борда на фасадите. Демонтира се покритието от ламарина над коридора и се покрива с термопанели. Демонтират се улуците, всички стари ламаринени обшивки се премахват и се подменят с нови. Демонтира се компроментираната хидроизолация на покрива /около 50%/ и се подменя с нова – първи пласт, като вторията пласт ще бъде с посипка над целия покрив. 

Подмяна на външната дограма, която не отговаря на референтните топлотехнически характеристики. Демонтират се дървени и метални дограми и се подменят с нови.

Топлоизолация на сградата отвън и хармонизиране визията на фасадите. Всички фасади се топлоизолират с ЕРS с дебелина 10см и цокъла XPS с дебелина 8см.

Демонтаж и подмяна на фасадните панели и метални парапети по северната фасада, ограждащи коридора към апартаментите. Откритият коридор се затваря с газобетон с дебелина 10см и дограма.

Подновяване на заземителната и мълниезащитната инсталации. В стълбището осветителните тела се подменят с лед осветление.

Обновяване на общите части на сградата, изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка, ремонт на стъпалата и парапетите, освежаване чрез шпакловка и боядисване.

Направа на нова настилка около сградата, която да осигурява отвеждане на атмосферните води извън основите на сградата;