Ремонт на база МВР Хасково

ОБЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ХАСКОВО“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД. № 77195.424.102, МЕСТНОСТ „ИДИМИРЛИ“, ОБЕКТ „ТИЛОВА БАЗА“, ГРАД ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

  Настоящият инвестиционен проект представлява – „ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ХАСКОВО“ по проектни части: Архитектурна, Конструктивна, Електрическа, Водоснабдяване и канализация, Отопление, вентилация и климатизация, Пожарна безопасност и План за безопасност и здраве.

  Предвиждат се дейности по обновяване и оборудване на хранилището и цялостно решение за отвеждането на дъждовните води от покрива и прилежащия терен около сградата, дейности незасягащи конструкцията на сградата.

Намесите не промянят конфигурацията,