Нова съдебна сграда гр.Бяла

ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ЗА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ГР. БЯЛА, УПИ IX-951,952, КВ.176 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГР. БЯЛА

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

 

    Сградата на Районен съд – Бяла се намира на пл. “Екзарх Йосиф I” № 6.

Поземлен имот – УПИ IX-951,952, кв.176 по действащите кадастрален и регулационен план на гр. Бяла. За сградата са осигурени три входа – служебен, централен за граждани и вход за арестанти. Служебния вход е от североизток, входът за граждани е от северозапад откъм централният площад, а входът за арестанти е откъм  ул. Ген. Арнолди.

   Сградата е триетажна със скатен покрив и подпокривно пространство. За осъществяване на вертикалната комуникация между етажите са проектирани стълбища и асансьори  за ползване от граждани и служебно ползване. Планировъчното решение се подчинява на изискването за функционално обособени зони и  осигурява работни места за посочения числен състав. В сградата и около нея сa обособени  следните зони:

  • зона за сигурност около сградата.
  • зона за обществен достъп.
  • зона за сигурност с контролиран достъп.
  • зона за сигурност с ограничен достъп.
  • зона за особена сигурност.

    Сградата осигурява достъпна архитектурна среда на лица в неравностойно положение, в т.ч и хора с увреждания до зоните с обществен достъп и до етажите, съгласно Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.