Изграждане на сектор Примати Зоологическа градина гр.София

„Преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част в Зоологическа градина – гр. София на сектор „Примати“;

 

Извършени СМР:

– Реконструкция и реновиране на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нова такава в съответните сектори на територията на зоопарк, разширяване на площта на хабитатите на отделните видове животни, с цел създаване на нови експозициони площи и увеличаване многообразието на животинските видове, създаване на зони за наблюдение на животните – като цяло създаване на комфортна и безопасна среда за посетителите и експониращите се животни.

– Изграждане на нови хабитати за отделните видове животни в съответните сектори и разширяване на съществуващите, с цел осигуряване на нужната площ за благоприятното развитие на животните.